“สำนักงานที่ดิน” หรือ สนง ที่ดิน คือเพราะหน่วยงานนี้จะช่วยคุณดูแลเรื่องที่ดินทุกประเภท หน่วยงานแรกที่คุณนึกถึง ไม่ว่าจะเป็นการออกเอกสารสิทธิที่ดิน บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ สำนักงานที่ดินมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อและผู้ขายเป็นอย่างมาก และต้องติดต่อสำนักงานที่ดินแบบไหน มาดูกัน

สำนักงานที่ดิน คือ สำนักงานที่ดินจะช่วยดูแลจัดการข้อมูลที่ดินทั้งภาครัฐและประชาชนคุ้มครองสิทธิในที่ดินอย่างถูกต้อง จัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

โดยสนง ที่ดิน ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของกรมที่ดิน สำนักงานที่ดินตั้งอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย สามารถดูพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินแต่ละจังหวัดได้ที่นี่            https://app.dol.go.th/DOL5I003.aspx?id=dol5i003  ระบบสืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน

สำนักงานที่ดิน มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

สนง ที่ดิน เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมที่ดิน มีประวัติมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้กระทรวงเกษตราธิการ ออกโฉนดที่ดินครั้งแรกที่เมืองกรุงเก่า (ปัจจุบันคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมทะเบียนที่ดิน สังกัดกระทรวงเกษตราธิราช ครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2484 ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

หน้าที่หรือภารกิจหลักของสำนักงานที่ดินคืออะไร?

ภารกิจและความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินในแต่ละจังหวัดมีความคล้ายคลึงกัน นั่นคือบริการมีดังนี้

1.บริหารจัดการข้อมูลที่ดินและแผนที่เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน

 1. ให้บริการด้านที่ดินเพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินของประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
 2. บริหารจัดการที่ดินของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 3. ส่งเสริมและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การขอรังวัดที่ดิน บริการสำคัญของสำนักงานที่ดิน

หนึ่งในบริการของสำนักงานที่ดินที่ผู้ซื้อและผู้ขายที่ดินควรคุ้นเคย คือ บริการขอรังวัดที่ดิน เป็นบริการของสำนักงานที่ดินที่จะช่วยตรวจสอบว่าขนาดที่ดินที่เราต้องการขายตรงกับขนาดที่ระบุในโฉนดหรือไม่การติดต่อกับสำนักงานที่ดินรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดิน

การคิดค่ารังวัดที่ดิน

เนื้อที่                     ระยะเวลา                ค่าใช้จ่าย

ไม่เกิน 5 ไร่           เวลาทำการ 1 วัน    ไม่เกิน 3,480 บาท

ไม่เกิน 15 ไร่         เวลาทำการ 2 วัน    ไม่เกิน 6,760 บาท

ไม่เกิน 30 ไร่         เวลาทำการ 3 วัน    ไม่เกิน 10,040 บาท

ไม่เกิน 50 ไร่         เวลาทำการ 4 วัน    ไม่เกิน 13,320 บาท

เจ้าของที่ดินต้องติดต่อสนง ที่ดินจังหวัดโดยตรงและเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อมก่อนยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดิน หรือหนังสือการรองรับทำประโยชน์ที่ดิน

ติดต่อสอบถามและยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อนัดหมายวัน เวลา สถานที่ และประเมินราคาก่อนทำการรังวัดที่ดินต่อไป

ต้องการติดต่อกรมที่ดินและสนง ที่ดินต้องเตรียมตัวยังไงบ้าน

สำหรับใครที่ต้องการไปติดต่อราชการแต่รู้สึกว่าไปไม่ถูกที่ถูกเวลา ไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงไปติดต่องานราชการโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ ๆ อย่างที่ดิน เราจะติดต่อธุรกิจที่สำนักงานที่ดินอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมายในเวลาอันสั้น เพราะจะเห็นได้ว่าการไปติดต่อทำการโอนที่ดิน การขาบฝาก ต้องใช้เวลาไปรอเป็นวัน ๆ ก็มี ยิ่งต่างจังหวัดกันด้วยแล้ว รอทั้งวันยังไม่ได้ทำ ต้องมาในวัดถัดไป แต่เป็นคิวค้างของวันก่อน เพื่อไม่ให้เสียเวลารอนาน วันนี้เรามี คำแนะนำเบื้องต้นจากกรมที่ดินที่คุณควรรู้ เพื่อให้การไปติดต่อธุระที่สำนักงานที่ดินเป็นไปได้อย่างราบรื่น

 • ก่อนติดต่อสำนักงานที่ดินต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน การติดต่อแต่ละประเภทจะอยู่ในหัวข้อประเภทการติดต่อ เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์และการรังวัดแบบต่าง ๆ
 • ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดินต้องตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของเรา เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดินแห่งใดและตั้งอยู่ที่ใด มิฉะนั้นเราอาจไปผิดที่
 • อย่าลืมเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกรรมที่ต้องชำระก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดิน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งตามจำนวนที่จ่ายจริง
 • เมื่อไปถึงสำนักงานที่ดินแล้วสิ่งแรกที่ควรทำคือติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดิน เราควรตรวจสอบหลักฐานเอกสารและรับบัตรคิว
 • การให้บริการที่สำนักงานที่ดินจะเป็นไปตามลำดับคิวที่ได้รับ ดังนั้นควรเตรียมเอกสารและเตรียมให้พร้อมก่อนรับคิวที่สำนักงานที่ดิน เพื่อไม่ให้ผิดพลาดและเสียเวลา
 • เมื่อไปติดต่อธุรกิจที่สำนักงานที่ดินขอให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสิทธิ เช่น ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวนที่ดินในโฉนดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เราเตรียมไว้ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง
 • ถ้าเราไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินแล้วเห็นว่างานล่าช้าจะได้รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรและใช้เวลานานเท่าใด หรือไม่สะดวกหรือมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน หัวหน้ากรม หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี
 • หากพบปัญหาเกี่ยวกับสำนักงานที่ดินที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งกรมที่ดินได้

นี่คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสนง ที่ดิน หน่วยงานที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดที่ดินให้ง่ายขึ้น ครั้งต่อไปที่ต้องการติดต่อสำนักงานที่ดินอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมเอกสารตามคำแนะนำ ที่กรมที่ดินแนะนำ การจะติดต่อราชการกับกรมที่ดินในภายภาคหน้าให้เป็นไปอย่างราบรื่นควรทำให้สำเร็จทุกประการนั่นเอง